Regulamin

§ 1. Definicje

W niniejszym regulaminie stosowano takie pojęcia o takich znaczeniach jak:

  1. Usługodawca - Helpfind Sp. z o.o., z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Pułaskiego 11, 63-400 Ostrów Wielkopolski, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000385405, NIP: 6222763569, Regon 301735830.
  2. Administrator - to podmiot zarządzający serwisem. Jest jednocześnie właścicielem domeny ps.org.pl.
  3. Serwis - to portal, który jest dostępny pod adresem ps.org.pl.
  4. Użytkownik - to osoba fizyczna, jednostka organizacyjna lub osoba prawna, która korzysta z zasobów lub usług za pośrednictwem serwisu lub Call Center.
  5. Call Center - prowadzony przez Usługodawcę serwis telefoniczny.
  6. Konsultant Call Center - osoba zatrudniona u Usługodawcy, która zajmuje się obsługą Call Center.
  7. Usługi - możliwość otrzymania darmowej usługi porównania ofert zaprezentowanych w Serwisie.
  8. Polityka prywatności - to część Regulaminu, w której określone zostały zasady związane z gromadzeniem, przetwarzaniem, ochroną i przechowywaniem danych osobowych Użytkowników.

§ II. Wstępne postanowienia

Niniejszy regulamin został sporządzony na podstawie przepisów polskiego prawa. Przedmiotem regulaminu są warunki, w których funkcjonuje portal internetowy znajdujący się pod adresem ps.org.pl. Regulamin ustanawia obowiązki oraz prawa Użytkownika i Usługodawcy, rodzaj, zakres a także zasady świadczonych przez Usługodawcę usług. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Usług musi zapoznać się niniejszym Regulaminem. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją zasad Regulaminu. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu, w wyniku czego ma miejsce zawarcie pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W celu realizacji Usługi Użytkownik zgadza się na przetwarzanie danych osobowych. W Polityce Prywatności są określone ich zasady oraz zakres. Jeśli niniejszy regulamin nie reguluje jakiś spraw, to swoje zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego bądź inne stosowne do okoliczności akty prawne.

§ III. Zawarcie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną

Regulamin wraz z Polityką Prywatności to część umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, która jest zawierana przez Użytkownika a Helpfind Sp. z o.o. Rozpoczęcie korzystania z Usług oferowanych przez Serwis koniecznie poprzedza akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności, co oznacza zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Nie ma tutaj obowiązku sporządzenia odrębnej umowy. Umowa jest ważna przez okres korzystania z zasobów Serwisu przez danego Użytkownika albo do zakończenia prowadzenia rozmowy telefonicznej z Konsultantem Call Center - w tych momentach umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu.

§ IV. Komunikacja

Komunikacja odbywa się za pomocą ulokowanych w Serwisie komunikatów skierowanych do Użytkownika, drogą telefoniczną - jeśli Użytkownik korzysta z Usługi za pomocą Call Center, drogą e-mailową - używając do komunikacji adres e-mail podany przez Użytkownika. Jest również możliwość komunikowania się za pośrednictwem tradycyjnej poczty (adres: Helpfind Sp. z o.o. ul. Kazimierza Pułaskiego 11, 63-400 Ostrów Wielkopolski), dzwoniąc pod numer infolinii (numer 616 350 050), przez dedykowane formularze kontaktowe bądź zostawiając prośbę o kontakt w wyznaczonych do tego celu miejscach w Serwisie. Kontakt ze strony Usługodawcy ma miejsce odpowiednio do zaistniałych okoliczności, tj. e-mailowo, telefonicznie, za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

§ V. Zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną

Realizacja usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu odbywa się całodobowo, 7 dni w tygodniu, a za pośrednictwem Call Center w godzinach oraz dniach pracy Usługodawcy. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się z koniecznością wykonania jakichkolwiek opłat. Mogą się pojawić zakłócenia, przerwy w funkcjonowaniu Serwisu oraz Call Center z uwagi na kwestie techniczne, m.in. prace modernizacyjne. Usługodawca nie ręczy, że Serwis będzie prawidłowo działał w przypadku, gdy oprogramowanie oraz sprzęt, z którego korzysta Użytkownik nie spełnia technicznych wymogów określonych w Regulaminie. Usługa może zostać przerwana z uwagi na słabą jakość internetowego połączenia, uszkodzeń systemów zasilania i urządzeń komputerowych i telekomunikacyjnych czy przerw w dostawie prądu. W sytuacji, gdy Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób nieprawidłowy możliwe jest zablokowanie mu dostępu do Serwisu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zawieszenie dostępności Serwisu do chwili usunięcia zagrożeń czy nieprawidłowości. Stanowczo zabrania się działania, które w jakikolwiek mogą powodować utrudnienia w działalności serwisu bądź jego destabilizację. W przypadku podejrzeń o takie działania Usługodawca może podjąć odpowiednie działania wobec Użytkownika. Każda próba destabilizacji jest według przepisów prawa polskiego czynem zabronionym. Użytkownik nie może dostarczać treści o charakterze obraźliwym czy bezprawnym. Nie powinien także naruszać prywatności innego Użytkownika bądź działać na ich niekorzyść, a także utrudniać funkcjonowanie Serwisu oraz działać na szkodę Administratora. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania powszechnie uznawanych zasad społecznego współżycia, norm etycznych i moralnych. Użytkownik rozpoczynając korzystanie z dostępnych za pośrednictwem Serwisu Usług zgadza się na przetwarzanie danych osobowych w ramach zasad określonych w Polityce Prywatności.

§ VI. Prawa własności intelektualnej

W Serwisie znajdują się dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i dobra niematerialne, które są chronione przez prawo własności intelektualnej. Ochroną autorsko-prawną jest objęty także wybór treści i układ Serwisu. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów związanych z prawem autorskim, ochrony znaków towarowych, wzorów użytkowych, rejestracji wzorów przemysłowych, praw z patentów. Prawa autorskie do zasobów Serwisu należą do Administratora. Treści, które zostały opublikowane w Serwisie Użytkownik może wykorzystywać tylko w zakresie osobistego użytku. Każde korzystanie z treści poza ramy użytku osobistego wymaga zgody Administratora.

§ VII. Warunki techniczne świadczenia usług

Użytkownik, aby prawidłowo przebiegała realizacja usług drogą elektroniczną powinien posiadać : sprzęt oraz oprogramowanie spełniające minimum takie warunki jak: włączona obsługa plików cookies oraz JavaScript, przeglądarka Chrome wersja min. 42.0, Firefox wersja min. 37.0, Internet Explorer wersja min. 11 - dotyczy korzystania z usługi za pośrednictwem Serwisu; systemu teleinformatycznego z tonowym wybieraniem numeru - dot. korzystania z usługi za pośrednictwem Call Center. Przesyłane w wyniku wypełnienia formularzy elektronicznych zlokalizowanych w Serwisie dane są chronione poprzez zastosowanie protokołu SSL. Do systemu teleinformatycznego Użytkownika wprowadza się tzw. ciasteczka.

§ VIII. Zasady odpowiedzialności

Usługodawca oświadcza, że nie bierze odpowiedzialności, że dane podane przez Użytkownika są prawidłowe, pełne i zgodne ze stanem faktycznym. Nie odpowiada również za podane przez Użytkownika bez zgody dane osób trzecich. Użytkownik nie może dostarczać treści mające bezprawny charakter, są obraźliwe, nieprawdziwe, czy wprowadzające w błąd. Zabronione są również treści mogące wpłynąć na zakłócenie lub uszkodzenie systemów komputerowych. W przypadku uzyskania informacji o charakterze bezprawnym Usługodawca może ograniczyć dostęp do danych, o czym zawiadamia Użytkownika. Jeśli w wyniku dostarczenia takich treści Usługodawca poniesie szkodę, to może dochodzić należnego odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ IX. Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje związane z Serwisem lub Call Center należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mailowy: [email protected]) lub telefonicznie (616 350 050). W reklamacji należy podać swoje dane osobowe oraz przedstawić powód reklamacji. Na rozpatrzenie reklamacji Usługodawca ma 30 dni, a o przesunięciu tego terminu Użytkownik musi zostać poinformowany. Decyzja dot. reklamacji jest dostarczana na adres podany przez Użytkownika.

§ X. Postanowienia końcowe

Komunikacja między Usługodawcą a Użytkownikiem odbywa się w polskim języku. Prawem właściwym dla regulaminu jest prawo polskie. Ewentualne spory będzie rozpatrywać sąd właściwości ogólnej.

§ XI. Wejście w życie Regulaminu

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 26.03.2020 roku. Zmiany regulaminu, do których ma prawo Usługodawca wchodzą w życie w ciągu 14 dni od chwili ich ogłoszeniach o zamiarze ich wdrożenia. Wprowadzone zmiany nie mogą naruszać praw Użytkownika, jakie na podstawie poprzedniej wersji Regulaminu miał Użytkownik. Przeczytaj regulamin portalu ps.org.pl. Dowiesz się, jakie zasady obowiązują.