odwołanie od odszkodowania na prostych zasadach

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w prostych krokach

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela to proces, który może być niezbędny w przypadku niezadowolenia z otrzymanego odszkodowania lub odmowy wypłaty świadczenia. W tym artykule przedstawimy kompleksowy przewodnik, który pomoże Ci w skutecznym odwołaniu się od decyzji ubezpieczyciela. Dowiesz się, jakie są podstawy do odwołania, jak przygotować się do tego procesu oraz jakie są typowe sytuacje, w których warto złożyć odwołanie. Przedstawimy również praktyczne aspekty odwołania, takie jak sposób złożenia odwołania, formę, jaką powinno przyjąć, oraz co robić w oczekiwaniu na odpowiedź towarzystwa ubezpieczeniowego.

Podmioty rynku finansowego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku, mają obowiązek rozpatrywania skarg i odwołań składanych przez klientów, w tym ubezpieczonych, zarówno ustnie, elektronicznie, jak i pisemnie. Wyjaśnimy również krok po kroku jak się odwołać od decyzji ubezpieczyciela.

Czym jest i kiedy przysługuje odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Odwołanie decyzji ubezpieczyciela to formalny sposób wyrażenia niezadowolenia z otrzymanego odszkodowania lub odmowy wypłaty świadczenia. Proces ten pozwala klientowi ubezpieczyciela na przedstawienie swoich argumentów i dowodów, które mogą skłonić ubezpieczyciela do zmiany swojej decyzji. Warto zrozumieć, jak przebiega ten proces, aby w razie potrzeby móc skutecznie odwołać się od decyzji ubezpieczyciela.

Przysługuje odwołanie w sytuacjach, gdy klient ubezpieczyciela uważa, że decyzja ubezpieczyciela jest niezgodna z obowiązującymi przepisami, warunkami umowy ubezpieczenia lub nie uwzględnia wszystkich istotnych okoliczności sprawy. Przykłady sytuacji, w których można się odwołać, to między innymi:

 • odmowa wypłaty odszkodowania, w tym odmową wypłaty odszkodowania z powodu przekroczenia terminu zgłoszenia zdarzenia. W takim przypadku możliwe jest napisanie odwołania lub wstąpienie na ścieżkę sądową,
 • zaniżona wycena szkody,
 • nieuwzględnienie wszystkich dowodów przedstawionych przez klienta.

Ile czasu na złożenie odwołanie i jak długo trwa rozpatrzenie odwołania?

Rozpatrzenie odwołania przez ubezpieczyciela może trwać różną ilość czasu, w zależności od skomplikowania sprawy oraz ilości zgromadzonych dowodów. Zgodnie z przepisami, ubezpieczyciel ma obowiązek rozpatrzyć odwołanie w ciągu 30 dni od dnia jego otrzymania. W kontekście rozpatrywaniu reklamacji, ubezpieczyciel musi przestrzegać określonych ram czasowych i zawrzeć wszystkie niezbędne elementy w odpowiedzi na skargę. W przypadku bardziej skomplikowanych spraw, termin ten może ulec wydłużeniu, jednak ubezpieczyciel powinien poinformować klienta o przyczynach opóźnienia oraz przewidywanym czasie rozpatrzenia odwołania.

Termin złożenia odwołania zależy od przepisów oraz warunków umowy ubezpieczenia. Zazwyczaj odwołanie należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia otrzymania decyzji ubezpieczyciela. Warto jednak sprawdzić dokładne warunki umowy ubezpieczenia, gdyż termin ten może być różny w zależności od rodzaju ubezpieczenia oraz ubezpieczyciela. Ważne jest, aby nie przekroczyć terminu odwołania, gdyż może to skutkować utratą prawa do odwołania się od decyzji ubezpieczyciela. Proces rozpatrzenia reklamacji powinien zakończyć się w ciągu 30 lub 60 dni, a ubezpieczyciel jest zobowiązany do informowania klienta o wszelkich opóźnieniach.

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Aby napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, należy przede wszystkim zebrać wszystkie niezbędne informacje i dowody, które mogą wpłynąć na zmianę decyzji ubezpieczyciela. Następnie, warto zwrócić uwagę na strukturę odwołania, która powinna zawierać:

 1. Dane osobowe i kontaktowe,
 2. Numer polisy ubezpieczeniowej,
 3. Data i numer decyzji ubezpieczyciela,
 4. Uzasadnienie reklamacji z opisem niezgodności oraz przedstawienie argumentów,
 5. Wymienienie załączonych dowodów,
 6. Oświadczenie o prawdziwości przedstawionych informacji,
 7. Data i podpis.

Ważne jest również, aby odwołanie wysłać tradycyjną pocztą ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, aby mieć dowód dostarczenia.

Uzasadnienie odwołania - jakie argumenty podać?

W uzasadnieniu odwołania warto przedstawić konkretne argumenty, które obalają decyzję ubezpieczyciela. Mogą to być na przykład:

 • Niezgodność decyzji z warunkami umowy ubezpieczenia,
 • Niewłaściwa interpretacja przepisów prawa,
 • Nieuwzględnienie istotnych dowodów,
 • Błędy w ocenie okoliczności sprawy,
 • Możliwość przedłużenia terminu na złożenie odwołania do 20 lat w przypadku szkody wynikającej ze skutek przestępstwa.

Ważne jest, aby argumenty były oparte na faktach i dowodach, które można przedstawić ubezpieczycielowi.

Zawartość odwołania - co powinno się w nim znaleźć?

Zawartość odwołania powinna być przejrzysta i logiczna, a także zawierać wszystkie niezbędne informacje, które pozwolą ubezpieczycielowi na ponowne rozpatrzenie sprawy. W sprawie odszkodowania ważne jest, aby uwzględnić wszystkie niezbędne szczegóły oraz solidne uzasadnienie. W odwołaniu warto umieścić:

 • Informacje o zdarzeniu, które było przedmiotem decyzji ubezpieczyciela,
 • Opis niezgodności decyzji z warunkami umowy ubezpieczenia lub przepisami prawa,
 • Przedstawienie argumentów i dowodów obalających decyzję ubezpieczyciela,
 • Wskazanie oczekiwanego rozwiązania sprawy.

Wzór odwołania - jak powinno wyglądać profesjonalne odwołanie?

Profesjonalne odwołanie decyzji powinno być napisane w sposób zrozumiały, logiczny i przejrzysty. Warto skorzystać z wzoru odwołania, który pomoże w odpowiednim sformułowaniu treści. Przykładowy wzór odwołania może wyglądać następująco: Imię i nazwisko Adres Telefon E-mail

Nazwa ubezpieczyciela Adres

Miejscowość, data

Dotyczy: Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela nr [numer decyzji] Polisa nr [numer polisy]

Szanowni Państwo,

Niniejszym odwołuję się od decyzji ubezpieczyciela nr [numer decyzji] z dnia [data decyzji] dotyczącej [opis zdarzenia]. Uważam, że decyzja jest niezgodna z warunkami umowy ubezpieczenia oraz przepisami prawa, ponieważ [opis niezgodności].

W załączniku przedstawiam następujące dowody, które obalają decyzję ubezpieczyciela:[dowód 1],[dowód 2],[dowód 3].

W związku z powyższym, proszę o ponowne rozpatrzenie sprawy i zmianę decyzji ubezpieczyciela. Oczekuję wyższe odszkodowanie jako wynik ponownego rozpatrzenia sprawy.

Oświadczam, że przedstawione informacje są prawdziwe i zgodne z moją najlepszą wiedzą.

Z poważaniem,

[podpis] [imię i nazwisko] Warto dostosować wzór do indywidualnych potrzeb i okoliczności sprawy, aby odwołanie było jak najbardziej efektywne.

Jak złożyć odwołanie - krok po kroku

Jak się odwołać od decyzji ubezpieczyciela? Aby złożyć odwołanie, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Upewnij się, że termin na złożenie reklamacji nie upłynął. Zazwyczaj wynosi on 30 dni od dnia otrzymania decyzji ubezpieczyciela. Odwołanie powinno być złożone do towarzystwa ubezpieczeniowego w określonym terminie.
 2. Przygotuj odwołanie, zawierające uzasadnienie, argumenty oraz ewentualne dodatkowe dowody.
 3. Wyślij odwołanie do ubezpieczyciela za pomocą poczty elektronicznej, faksu lub poczty tradycyjnej.
 4. Zachowaj kopię odwołania oraz potwierdzenie jego wysłania.

Staranne przygotowanie i złożenie odwołania zwiększa szanse na uzyskanie pozytywnej odpowiedzi ubezpieczyciela.

Forma odwołania - jak powinno być sformułowane?

Forma odwołania powinna być klarowna, rzeczowa i zrozumiała. Oto kilka wskazówek dotyczących formułowania odwołania:

 • Używaj języka formalnego i unikaj emocjonalnych wyrażeń.
 • Struktura odwołania powinna być logiczna i uporządkowana, z wyraźnym podziałem na wstęp, uzasadnienie, argumenty i zakończenie.
 • Podaj konkretne przykłady i dowody, które potwierdzają Twoje argumenty.
 • Unikaj powtórzeń i zbędnych informacji, które mogą osłabić Twoje stanowisko.

Staranne sformułowanie odwołania zwiększa szanse na pozytywną odpowiedź ubezpieczyciela.

Czasie odwołania - co robić w oczekiwaniu na odpowiedź?

W czasie odwołania, gdy oczekujesz na odpowiedź ubezpieczyciela, warto podjąć następujące działania:

 • Monitoruj terminy i upewnij się, że ubezpieczyciel przestrzega czasu na odpowiedź, który zazwyczaj wynosi 30 dni.
 • Przygotuj się na ewentualne dodatkowe pytania ze strony ubezpieczyciela, zbierając dodatkowe informacje i dowody.
 • Rozważ konsultację z prawnikiem specjalizującym się w prawie ubezpieczeń, aby uzyskać profesjonalne wsparcie.

Bycie przygotowanym na różne scenariusze pozwoli Ci szybko zareagować na ewentualne dalsze działania ubezpieczyciela.

Odpowiedź ubezpieczyciela - co zrobić, gdy jest odmowa wypłaty odszkodowania?

Jeśli otrzymasz odpowiedź odmowną na swoje odwołanie, warto podjąć następujące kroki:

 1. Przeanalizuj uzasadnienie odmowy ubezpieczyciela i sprawdź, czy możesz przedstawić dodatkowe argumenty lub dowody.
 2. Skonsultuj się z prawnikiem specjalizującym się w prawie ubezpieczeń, aby ocenić dalsze możliwości prawne.
 3. Złożyć skargę do Rzecznika Finansowego, który może interweniować w sprawie i wydać zalecenia dla ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel ma obowiązek odpowiedzieć na skargę w określonym czasie zgodnie z przepisami dotyczącymi rozpatrywania reklamacji przez podmioty rynku finansowego oraz rzecznika finansowego.
 4. W razie potrzeby, wnieść sprawę do sądu.

Nie poddawaj się po pierwszej odmowie ubezpieczyciela i wykorzystaj dostępne środki prawne w celu uzyskania sprawiedliwego odszkodowania.

Podsumowanie

W artykule przedstawiliśmy kompleksowy przewodnik dotyczący odwołania od decyzji ubezpieczyciela. Omówiliśmy proces odwołania, przygotowanie do niego, typowe sytuacje wymagające odwołania oraz praktyczne aspekty związane z jego złożeniem. Przedstawiliśmy również wskazówki dotyczące formułowania odwołania, monitorowania terminów oraz działań w przypadku otrzymania odmownej odpowiedzi od ubezpieczyciela.

Podkreśliliśmy, że kluczowe jest zrozumienie, kiedy przysługuje odwołanie od decyzji ubezpieczyciela oraz jak długo trwa jego rozpatrzenie. Ważne jest również staranne przygotowanie odwołania, zawierającego uzasadnienie, argumenty oraz ewentualne dodatkowe dowody. Warto również zwrócić uwagę na formę odwołania, aby była klarowna, rzeczowa i zrozumiała.

W przypadku otrzymania odmownej odpowiedzi na odwołanie, nie należy się poddawać, lecz wykorzystać dostępne środki prawne, takie jak skarga do Rzecznika Finansowego czy wnieść sprawę do sądu. Pamiętaj, że w procesie odwołania od decyzji ubezpieczyciela kluczowe jest staranne przygotowanie, rzetelne argumentowanie oraz wykorzystanie dostępnych środków prawnych w celu uzyskania sprawiedliwego odszkodowania.

Średnia ocena: 3.86

Czytaj także

PorownajSzkode - Odwołanie od decyzji PZU za uszczerbek na zdrowiu

Odwołanie od decyzji PZU za uszczerbek na zdrowiu. Co trzeba wiedzieć?

Nawet dobrze skonstruowane odwołanie od decyzji PZU za uszczerbek na zdrowiu nie daje gwarancji uzyskania odszkodowania. Paradoksalnie, komisja lekarska przy odszkodowaniu za obrażenia nie jest obowiązkowa. A ubezpieczyciel nie ma prawnego obowiązku przychylić się do wniosku poszkodowanego.

PorownajSzkode - Odwołanie od decyzji Generali – wniosek z omówieniem przy szkodzie na pojeździe

Odwołanie od decyzji Generali – wniosek z omówieniem przy szkodzie na pojeździe

Zdarzają się sytuacje, w których poszkodowany nie jest zadowolony z decyzji ubezpieczyciela. W takiej sytuacji może złożyć odwołanie. Z tego artykułu dowiesz się, jak sprawnie przeprowadzić ten proces w firmie Generali, jakie masz prawa i czego możesz się spodziewać.

PorownajSzkode - Odwołanie od decyzji HDI – wniosek z omówieniem przy szkodzie na pojeździe

Odwołanie od decyzji HDI – wniosek z omówieniem przy szkodzie na pojeździe

Zdarzają się sytuacje, w których poszkodowany nie jest zadowolony z decyzji ubezpieczyciela. W takiej sytuacji może złożyć odwołanie. Z tego artykułu dowiesz się, jak sprawnie przeprowadzić ten proces w firmie HDI, jakie masz prawa i czego możesz się spodziewać.

PorownajSzkode - Odwołanie od decyzji Compensa – wniosek z omówieniem przy szkodzie na pojeździe

Odwołanie od decyzji Compensa – wniosek z omówieniem przy szkodzie na pojeździe

Zdarzają się sytuacje, w których poszkodowany nie jest zadowolony z decyzji ubezpieczyciela. W takiej sytuacji może złożyć odwołanie. Z tego artykułu dowiesz się, jak sprawnie przeprowadzić ten proces w firmie Compensa, jakie masz prawa i czego możesz się spodziewać.

PorownajSzkode - Odwołanie od decyzji Interrisk – wniosek z omówieniem przy szkodzie na pojeździe

Odwołanie od decyzji Interrisk – wniosek z omówieniem przy szkodzie na pojeździe

Zdarzają się sytuacje, w których poszkodowany nie jest zadowolony z decyzji ubezpieczyciela. W takiej sytuacji może złożyć odwołanie. Z tego artykułu dowiesz się, jak sprawnie przeprowadzić ten proces w firmie Interrisk, jakie masz prawa i czego możesz się spodziewać.

PorownajSzkode - Odwołanie od decyzji Ergo Hestia – wniosek z omówieniem przy szkodzie na pojeździe

Odwołanie od decyzji Ergo Hestia – wniosek z omówieniem

Zdarzają się sytuacje, w których poszkodowany nie jest zadowolony z decyzji ubezpieczyciela. W takiej sytuacji może złożyć odwołanie. Z tego artykułu dowiesz się, jak sprawnie przeprowadzić ten proces w firmie Ergo Hestia, jakie masz prawa i czego możesz się spodziewać.

odszkodowania online

Sprawdź bezpłatnie wysokość Twojego odszkodowania

więcej »